Klasifikasikanlah Khalifah-Khalifah yang Berjasa Besar Bagi Kejayaan Dinasti Abbasiyah

Klasifikasikanlah khalifah-khalifah yang berjasa besar bagi kejayaan dinasti abbasiyah – Jawaban : Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah, Abu Ja’far al-Manshur, Harun ar-Rasyid, Al-Ma’mun ar-Rasyid dan Al-Mu’tasim.

Khalifah yang berjasa besar bagi kejayaan dinasti Abbasiyah adalah

  1. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah
  2. Abu Ja’far al-Manshur
  3. Harun ar-Rasyid
  4. Al-Ma’mun ar-Rasyid
  5. Al-Mu’tasim

Pembahasan

Khalifah-khalifah yang membawa Dinasti Abbasiyah kepuncak kejayaannya adalah

1. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah (721-750 M)

Abu al-Abbas adalah seorang pendiri Dinasti Abbasiyah. Beliau adalah sosok pemimpin yang tegas dan pemimpin yang mematahkan kekuasaan Dinasti Umayyah. Pada masa kepemimpinan Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah segala kekuatan demi kejayaan Dinasti Abbasiyah sudah terkonsolidasi.

2. Abu Ja’far al-Manshur (750-775 M)

Abu Ja’far al-Manshur adalah saudara Abu al-Abbas. Selama pemerintahan Abu Ja’far al-Manshur, ibu kota baru lengkap dengan istananya bernama Madinat as-Salam didirikan lalu berganti bernama menjadi Baghdad. Selama masa pemerintahannya, Abu Ja’far al-Manshur memunculkan ghirah dunia Muslim kepada bidang ilmu pengetahuan. Pada zaman Abu Ja’far al-Manshur, telah tumbuh karya sastra.

3. Harun ar-Rasyid (786-809 M)

Masa pemerintahan Harun ar-Rasyid (khalifah ke lima) kekhalifahan Abbasiyah mencapai “the golden age of Islam” (masa keemasan Islam). Kebijaksanaan serta pembangunan masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid adalah dalam bidang keamanan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan Kota Baghdad, pembangunan sarana pendidikan, pembangunan tempat ibadah, hingga pendirian Bayt al-Hikmah. Bayt al-Hikmah ini berfungsi untuk perpustakaan dan tempat penerjemahan dari karya-karya intelektual Persia dan dari Yunani.

4. Al-Ma’mun ar-Rasyid (813-833 M)

Al-Ma’mun merupakan anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Al-Ma’mun adalah khalifah yang ketujuh yang memimpin dinasti Abasiyah.

5. Al-Mu’tasim (833-842 M)

Al-Mu’tasim berhasil menumbuhkan minat pelajar Muslim dan pelajar dari negara Barat untuk mendalami ilmu pengetahuan. Pada masa Al-Mu;tasim, terlahir ahli matematika Muslim terkenal yakni Al Kindi.

Sepeninggal Al-Mu’tasim, kejayaan Dinasti Abbasiyah menurun secara perlahan-lahan, karena terjadinya pergolakan politik. Dan mulai munculnya dinasti-dinasti baru seperti Dinasti Buwaihi, Dinasti Mamluk, dan Dinasti Seljuk.    

Check Also

Sikap Mengintimidasi Pemeluk Agama Lain Bertentangan Dengan Nilai – Nilai Pancasila

Sikap mengintimidasi pemeluk agama lain bertentangan dengan nilai – nilai pancasila – Jawaban : Ketuhanan …